درس چهاردهم فارسی - حذف کردن فاعل جمله های فارسی

  • اشتراک گذاری
درس چهاردهم فارسی - حذف کردن فاعل جمله های فارسی

درس چهاردهم فارسی - حذف کردن فاعل جمله های فارسی

۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ - دروس آموزش زبان فارسی
382

حذف کردن فاعل جمله های فارسی

امروز قصد داریم نحوه حذف فاعل جمله های فارسی و چند راهنمایی جدید را بررسی کنیم.

راهنمایی 1: همانطور که متوجه شده اید در زمان ادغام فعل با ضمایر فاعلی، پس از هر فعل حروفی وجود دارد. به مثال زیر توجه کنید:

I closed. شما از معادل فارسی آن را می دانید. درست است؟ معنی آن  /mæn bæstæm/ می باشد. موضوع مورد بحث همین مورد است. وقتی فاعل I  باشد (/mæn/)، در انتهای فعل  /mim/ خواهد آمد.

و در فعل you closed ( تو بستی : /to bæsti/) فاعل جمله  و در نتیجه در انتهای فعل  آمده است.

به عنوان یک قانون کلی (در برگیرنده تمامی ضمایر فاعلی در همه زمان ها)، می توانیم ضمایر فاعلی در جمله ها را حذف کنیم. دلیل آن اینست که افراد به راحتی می توانند فاعل جمله را بدون اینکه شما به آن اشاره کنید حدس بزنند. آن ها با توجه به حروفی که به فعل چسبیده است فاعل جمله را تشخیص می دهند. اگر بگویم  /bæsti/، خواهید فهمید که فاعل جمله  و اگر بگویم  /bæstid/ ، فاعل  است.

ننتیجه:

1- I closed the door =  =  /dær ra: bæstæm/. به فاعل نیازی نیست.

2- You closed the door =  =  /dær ra: bæsti.

3- He/she closed the door =  = /dær ra: bæst/.

4- It closed the door =  =  /dær ra: bæst/.

5- We closed the door.  =  /dær ra: bæstim/.

6- You closed the door =  =  /dær ra: bæstid/.

7- They closed the door =  =  /dær ra: bæstænd/. And  =  /dær ra: bæstænd/.

حال کلمه  /dær/ را با  /keta:b/ جایگزین کنید.

I closed the book =  /keta:b ra: bæstæm/.

You closed the book = 
/keta:b ra: bæsti/.

و به همین روش برای بقیه فاعل ها.

نکته: در زمان اعمال این قانون، بایستی اهمیت کلمات در جمله های مختلف را در نظر داشته باشیم. به عبارتی زمینه سازی کردن اهمیت بسیار زیادی دارد. بطور اساسی، زمینه و متن جمله نحوه استفاده از کلمه را برای شما تعیین می کند. مثال: در اتاقی نشسته ایم و شخصی وارد می شود. به پنجره نگاهی می اندازد و انتظار دارد آن را باز ببیند اما بسته است. وی می گوید: " چه کسی پنجره را بسته است؟ ". او بر روی "چه کسی" تاکید می کند و بهترین جواب ممکن "من پنجره را بستم" می باشد و بهتر است که فاعل از جمله حذف نشود.

بصورت خلاصه، نحوه تاکید بر روی کلمات در زبان انگلیسی و فارسی مشابه است.

به عنوان یک قانون کلی، در زبان فارسی زمانی فاعل را از جمله حذف می کنیم که مورد تاکید قرار نگرفته باشد.

شما از دروس قبلی با کلمات زیر آشنایی دارید:

Yesterday =  /diru:z/.

Today =  /emru:z/.

حال بیایید جملات را در زمان گذشته ساده گسترش دهیم.

تا کنون فرا گرفتیم که فعل ها در زبان فارسی در انتهای جمله، و فاعل در ابتدا به کار برده می شود. همچنین می دانیم که تمامی موارد دیگر مانند مفعول، زمان، و مکان بین این دو جزء خواهد آمد. درست است؟ بسیار عالی!

هفته گذشته این فعل را یاد گرفتیم: I cleaned the table =  (تلفظ: /mæn miz ra: tæmiz kærdæm/)

ساختار این جمله فارسی بدین شکل است: فاعل + مفعول + فعل

به خاطر می آورید؟

حال می خواهیم بگوییم: I cleaned the table yesterday.

ساختار انگلیسی آن بدین شکل است: فاعل + فعل + مفعول + زمان ( من از زمان برای قید زمان، و مکان برای قید مکان استفاده می کنم)

حال بیایید بررسی کنیم همین جمله در زبان فارسی به شکل در خواهد آمد. 

ساختار جمله فارسی بدین شکل است: فاعل + مفعول + زمان + فعل

بنابراین خواهیم گفت:  / mæn miz ra: diru:z tæmiz kærdæm/ که هم معنی است با I cleaned the table yesterday. دشوار بنظر می آید؟

برای چنین جمله ایی، اگر فاعل مورد تاکید قرار نگرفته باشد، می توانیم آن را حذف کنیم.

بسیار خوب. حال بیایید جمله را با سایر ضمایر فاعلی بررسی کنیم:

1- I cleaned the table yesterday =  =  /miz ra: diru:z tæmiz kærdæm/.

2- You cleaned the table yesterday = /miz ra: diru:z tæmiz kærdi/.

3- He/she cleaned the table yesterday =  /miz ra: diru:z tæmiz kærd/.

4- It cleaned the table yesterday = /miz ra: diru:z tæmiz kærd/.

5- We cleaned the table yesterday =  /miz ra: diru:z tæmiz kærdim/.

6- You cleaned the table yesterday =  /miz ra: diru:z tæmiz kærdid/.

7- They cleaned the table yesterday =  /miz ra: diru:z tæmiz kærdænd/.

امیدوارم ادامه یادگیری آن ها برای شما سخت نباشد.

راهنمایی 2: همانطور که ملاحظه کرده اید، در زبان معادل برای کلمه they دو معادل وجود دارد.  /a:nha/ و  /i:sha:n/. 

فکر میکنم حالا که آشنایی بیشتری با این زبان پیدا کرده اید می توانم این مورد را توضیح دهم.

برای ابراز احترام به فردی که مخاطب ماست، معمولا شکل جمع کلمه you،  را به جای  استفاده می کنیم. همانطور که در زبان فرانسوی، از 'vous' به جای 'tu' استفاده می شود. بنابراین به جای اینکه بگوییم  بهتر است از  استفاده کنیم.

همین مورد برای کلمات he و she نیز اتفاق می افتد. از شکل جمع به جای مفرد استفاده می کنیم. بدین منظور،  بجای  به کار برده می شود. در نتیجه، بایستی فعل بصورت جمع در جمله آورده شود. به مثال های زیر توجه کنید:

He/she cleaned =  /i:sha:n tæmiz kærdænd/.

بجای for  /u: tæmiz kærd/.

 

 

You cleaned =  /shoma: tæmiz kærdid/.

بجای   /to tæmiz kærdi/.

بنابراین از حالا به استفاده از کلمات  بجای  و  بجای  در جملات عادت کنید.

نکته: اگرچه  معادل فارسی برای کلمه they می باشد، اما بیشتر برای he و she به کار برده می شود.

بسیار خوب. در اینجا به پایان درس 14 میرسیم.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (2)

ellen

Very confusing. I must be missing something cause when you say we learned the vb to clean last week, I didn't come across that in the previous lesson. Thus, had to figure out that tamiz kardan was in fact a compound vb. Explanation of use of plural "they" for singular he/she very contemporary here in US. However, does that imply that a:nha is used exclusively for the meaning of they, plural, as we understand it in English? Need to clarify, pls.

Pouria

Yes that is true. It's for plural and is equivalent of "they" but the word "ishaan" can be used for singular as well, just to add more respect.

ممکن است دوست داشته باشيد

درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده
درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس چهل و نهم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش دوم
درس چهل و نهم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش دوم

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از هرچیز اج ...