دروس آموزش زبان فارسی

دروس آموزش زبان فارسی

درس هفتاد و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر

درس هفتاد و چهارم فارسی – تمرینات بیشتر

۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹ م. - دروس آموزش زبان فارسی
1973
سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

درس هفتاد و پنجم فارسی – تقویم فارسی، فصل ها، ماه ها

درس هفتاد و پنجم فارسی – تقویم فارسی، فصل ها، ماه ها

۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹ م. - دروس آموزش زبان فارسی
1048
سلام، خوش آمدید!

بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

درس هفتاد وهشتم فارسی – تمرینات بیشتر

درس هفتاد وهشتم فارسی – تمرینات بیشتر

۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹ م. - دروس آموزش زبان فارسی
3394
سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

درس هفتاد ونهم فارسی – تمرینات بیشتر

درس هفتاد ونهم فارسی – تمرینات بیشتر

۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹ م. - دروس آموزش زبان فارسی
2729
سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

درس هشتادم فارسی – تمرینات بیشتر

درس هشتادم فارسی – تمرینات بیشتر

۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۹ م. - دروس آموزش زبان فارسی
1728
سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

درس هفتاد و یکم فارسی – تمرینات بیشتر

درس هفتاد و یکم فارسی – تمرینات بیشتر

۱۴ فوریهٔ ۲۰۱۹ م. - دروس آموزش زبان فارسی
768
سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


بدون نظر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *