موارد ضروری

انتخاب دسته بندی
از
به

Hello

[salâm]

سلام

سلام
موارد ضروری

Phrases List: موارد ضروری

عنوان تلفظ
سلام Hello salâm
عصر بخیر Good evening asr bexeyr
خداحافظ Goodbye xodâ hâfez
خدانگهدار Goodbye - Another Persian Equivalent xodâ negahdâr
تا بعد See you later tâ ba'd
بله Yes balé
آره Yes - a more familiar Farsi equivalent ore
نه No na
لطفا Excuse me! lotfan
ممنون Thanks mamnun
خیلی ممنون Thanks a lot xeyli mamnun
ممنون از کمکتون Thank you for your help mamnun az komaketun
خواهش می کنم Don't mention it xâheš mikonam
باشه Ok bâše
ببخشید قیمت این چنده؟ How much is it? bebaxšid qeymate in cande?
ببخشید Sorry! bebaxšid
عذر می خوام Sorry! - a more formal Farsi equivalent ozr mixâm
نمی فهمم I don't understand! nemifahmam
متوجه نمی شم I don't understand! - Another way to say in Farsi motevajeh nemišam
فهمیدم I get it fahmidam
نمی دونم I don't know nemidunam
ممنوع Forbidden mamnu'
ببخشید دستشویی کجاست؟ Excuse me, where are the toilets? bebaxšid dastšui kojâst?
سال نو مبارک Happy new year! sale no mobârak
تولدت مبارک Happy Birthday! tavalodet mobârak
تولدتون مبارک Happy Birthday! - A more formal Farsi equivalent tavalodetun mobârak
عیدت مبارک Happy holiday! eydet mobârak
عیدتان مبارک Happy holiday! - A more formal Farsi equivalent eydetun mobârak
مبارکه Congratulations! mobârake