بلاگ

"تشدید" گاهی اوقات به "دوبرابر کردن" نیز تعبیر می شود. به کلمه انگلیسی attach توجه ...

کسره اضافه در فارسی به چه معناست؟   "آیا تا به حال پیش آمده است که از خود بپرسید ...

زبان جدید، افق فکری جدید زبان جدید پنجره ایی به فرهنگ های تازه است که ما را قادر م ...

این مقاله به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده است.در صورتی که تمایل دارید متن ...

الفبای فارسی پس از فتح ایران توسط نیروهای مسلمان در دوره ساسانیان، زبان عربی تبدیل ...