درس بیست و نهم فارسی - ساخت جملات در زمان ماضی نقلی

  • اشتراک گذاری
درس بیست و نهم فارسی - ساخت جملات در زمان ماضی نقلی

درس بیست و نهم فارسی - ساخت جملات در زمان ماضی نقلی

۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
2729

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

هفته گذشته مطالبی در مورد زمان حال کامل یاد گرفتیم. امروز می خواهیم برای تسلط یافتن به موضوع، تمرینات بیشتری انجام دهیم.

طبق روال مرسوم، در ابتدا کوییز داریم:

1. معادل فارسی کلمات زیر را بگویید.

Purple – blue – knife – bird – curtain – sky blue – bright – bright color – brown

2. اعداد زیر را به فارسی برگردانید.

7 – 77 – 777 – 7777 – 77777- 777777 – 7777777 –

3. جملات زیر را به فارسی برگردانید.

A – I had two brown coats last year.
B – Mr. Farshid didn’t take your new car last week.
C – I saw a tall man in the street yesterday.
D – Mrs. Irani sold her white car several years ago.
E – Miss Helen turned on your computer this afternoon.

بسیار خوب. حال مطالب را آغاز می کنیم.

قبلا یاد گرفتیم که چطور فعلی را در زمان ماضی نقلی بیان کنیم. به یاد دارید؟ خوب است! امروز مثال های بیشتری را بررسی می کنیم.

To turn off =  /kha:mu:sh kærdæn/

 /nu:n/ را حذف کرده و خواهیم داشت:  /kha:mu:sh kærd/

 /he/ را به فعل اضافه کنید تا  />kha:mu:sh kærdeh/ بدست آید. سپس در جملات زیر از آن استفاده کنید:

I have turned off =  /mæn kha:mu:sh kærdeh æm/

You have turned off =  /to kha:mu:sh kærdeh i:/

He/she has turned off =  /u: kha:mu:sh kærdeh æst/

We have turned off =  /ma: kha:mu:sh kærdeh im/.

You have turned off =  /shoma: kha:mu:sh kærdeh id/

They have turned off =  /a:nha: kha:mu:sh kærdeh ænd/

To break =  /shekæstæn/

I have broken =  /mæn shekæsteh æm/

You have broken =  /to shekæsteh i:/

He/she has broken =  /u: shekæsteh æst/

We have broken =  /ma: shekæsteh im/

You have broken =  /shoma: shekæsteh id/

They have broken =  /a:nha: shekæsteh ænd/

To fix/repair =  /tæmir kærdæn/

I have fixed =  /mæn tæmir kærdeh æm/.

You have fixed =  /to tæmir kærdeh i:/.

He/she has fixed =  /u: tæmir kærdeh æst/

We have fixed =  /ma: tæmir kærdeh im/

You have fixed =  /shoma: tæmir kærdeh id/

They have fixed =  /a:nha: tæmir kærdeh ænd/

نکته: همانطور که قبلا اشاره شد، برای جملات طولانی تر، بایستی قاعده زیر را برای تمامی زمان ها استفاده کنیم.

فاعل + مفعول + زمان + مکان + فعل

مثال:

 

I have broken that window 

در جمله فارسی : فاعل + مفعول + فعل 

  /mæn a:n pænjereh ra: shekæsteh æm/

حال شما ادامه دهید:

You have broken that window =
He has broken that window =
We have broken that window =
You have broken that window =
They have broken that window =

بسیار خوب در اینجا به انتهای درس 29 می رسیم. امیدوارم از آن لذت برده باشید.

هفته آینده شما را خواهم دید.

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (1)

ellen

Wish I knew the words for coat, computer, tall, several...Suggestion: when you are translating an English phrase to a Farsi one, you want to say "it is", not "it means" which doesn't make sense in English in this context.

ممکن است دوست داشته باشيد

درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده
درس شصت و سوم فارسی - افعال منفی بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟  

درس هفتم فارسي- حرف ف تا گ
درس هفتم فارسي- حرف ف تا گ

حروف الفبای فارسی ف تا گ سلام به همگی، خوش آمدید! موضوع درس امر ...