درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"، نحوه استفاده از اسم ها با صفات

  • اشتراک گذاری
درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"،  نحوه استفاده از اسم ها با صفات

درس بیست و سوم فارسی - استفاده از "ی" یا "اِ"، نحوه استفاده از اسم ها با صفات

۲۲ دسامبر ۲۰۱۸ - دروس آموزش زبان فارسی
3484

سلام، خوش آمدید!

خداراشکر برای این هفته سوالی نداریم! (صرفا جهت مزاح!)

حال شروع می کنیم.

هفته گذشته، استفاده از اسم با یک صفت را یاد گرفتیم. همانطور که به خاطر می آورید، در زبان فارسی برخلاف انگلیسی، صفت ها پس از اسم آورده می شوند و 2 نوع حرف اضافه بین آن ها می تواند قرار گیرد: صدای "ی" و "اِ". امروز میخواهیم این موارد را کامل تر تمرین کنیم تا ابهامی باقی نماند.

Small =  /ku:chæk/

Big =  /bozorg/

Beautiful =  /ghæshæng/

Ugly =  /zesht/

Good =  /khu:b/

Bad =  /bæd/

Flower =  /gol/

A small house =  /kha:neh ye ku:chæk/

A small car =  /ma:shin-e- ku:chæk/

A small book =  /keta:b-e- ku:chæk/

A small bridge =  /pol-e- ku:chæk/

A small flower =  /gol-e- ku:chæk/

A big house =  /kha:neh ye bozorg/

A big car =  /ma:shin-e- bozorg/

A big book =  /keta:b-e- bozorg/

A big bridge =  /pol-e- bozorg/

A big flower =  /gol-e- bozorg/

A beautiful house =  /kha:neh ye ghæshæng/

A beautiful car =  /ma:shin-e- ghæshæng/

A beautiful flower =  /gol-e- ghæshæng/

A beautiful bridge =  /pol-e- ghæshæng/

An ugly house =  /kha:neh ye zesht/

 

An ugly car =  /ma:shin-e- zesht/

An ugly flower =  /gol-e- zesht/

An ugly bridge =  /pol-e- zesht/

A good house =  /kha:neh ye khu:b/

 

A good book =  /keta:b-e- khu:b/

A good car =  /ma:shin-e- khu:b/

A good flower =  /gol-e- khu:b/

A good bridge =  /pol-e- khu:b/

A bad house =  /kha:neh ye bæd/

A bad car =  /ma:shin-e- bæd/

A bad flower =  /gol-e- bæd/

A bad bridge =  /pol-e- bæd/

نکته: در تمامی مثال های بالا، "a" به معنی "یک" نمی باشد، بلکه حرفی نامعین است. برای تمامی معادل های فارسی آن ها، اگر "a" به معنی "یک" اشاره داشته باشد، می توانیم کلمه "یک" را در مقابلشان قرار دهیم، و یا اینکه در انتهای صفت ها، صدای /:i/ آورده شود. لطفا به مثال های زیر توجه کنید:

A house =  /kha:neh/

I sold a house =  /mæn yek kha:neh ra: foru:khtæm/ 

یا

 /mæn kha:neh i: ra: foru:khtæm/

حال همانطور که ملاحظه می کنید، صدای /:i/ پس از اسم آورده شده است.

 

I sold a beautiful house =  /mæn yek kha:neh ye ghæshæng ra: foru:khtæm/

یا

  /mæn kha:neh ye ghæshængi: ra: foru:khtæm/

نکته: همانطور که مشخص است، صدای /:i/ پس از صفت آورده می شود، و نه اسم.

مثال:

I bought a small house last year.  /mæn kha:neh ye ku:chæki: ra: pa:r sa:l khæridæm/

یا

  /mæn yek kha:neh ye ku:chæk ra: pa:r sa:l khæridæm/

To receive =  /dærya:ft kærdæn/

I received a beautiful flower yesterday.  /mæn gol-e- ghæshængi: ra: diru:z dærya:ft kærdæm/.

یا

  /mæn yek gol-e- ghæshæng ra: diru:z dærya:ft kærdæm/

My friend built an ugly house two years ago.  /du:stæm kha:neh ye zeshti: ra: do sa:l-e- pish sa:kht/

یا

  /du:stæm yek kha:neh ye zesht ra: do sa:l-e- pish sa:kht/

بسیار خوب. مطالب امروز در اینجا به اتمام می رسد. لطفا حمایت های خود را از ما دریغ نکنید.

هفته آینده شما را خواهم دید.

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (2)

Bernd

Sala:m, in "mæn kha:neh i: ra: foru:khtæm" the i: appears in Persian "خانه ای" but in "mæn yek kha:neh ye ku:chæk ra:" there is no ye "خانه" as expected "خانه یی". Could you please explain this? Xeyli mamnun.

Pouria

That's a good question. for the words you mentioned, "خانه کوچک" there is a name and an adjective. In this case if the word ends in "الف" or "و", you will have that "ی" in between. for example: دریای کوچک، آهوی بزرگ، ابروی باریک. For other words, we used to have "ء" in old literature which was added on the last letter before the adjective which is not used in modern Persian that much. I mean that sentence used to be like this: من یک خانهء کوچک را ... but the "ء" should be written ON the "ه" not after it and it is not used much more these days.

ممکن است دوست داشته باشيد

درس هفتاد ونهم فارسی – تمرینات بیشتر
درس هفتاد ونهم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس سی و پنجم فارسی - جمله پرسشی در زمان حال کامل
درس سی و پنجم فارسی - جمله پرسشی در زمان حال کامل

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: