درس پنجاه و دوم فارسی - جملات پرسشی در زمان ماضی بعید

  • اشتراک گذاری
درس پنجاه و دوم فارسی - جملات پرسشی در زمان ماضی بعید

درس پنجاه و دوم فارسی - جملات پرسشی در زمان ماضی بعید

۲۸ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
724

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

کوییز:

 

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

To turn on
To turn off
Award
To resign

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

16 – 898 – 3223 – 6116 – 7011 – 10111 – 69009

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

Anything <= /chizi:/< == 

Award <= /ja:yezeh/ < == 

Driver <= /ra:nændeh/ < == 

Taxi <= /ta:ksi/ < == 

To break <= /shekæstæn/ < == 

To say <= /goftæn/ <== 

بسیار خوب. 

امروز قصد داریم آخرین بخش از درس زمان ماضی بعید، یعنی ساخت جمله پرسشی در این زمان را بررسی کنیم. آماده اید؟

آیا مراحل انجام شده در زمان گذشته ساده و سایر زمان ها را به خاطر می آورید؟ عالی است، نکته جدیدی در اینجا وجود ندارد!

کلمه  /:a:ya/ را در ابتدای جمله اضافه کنید. به حالت پرسشی جمله دست خواهید یافت.

به همین سادگی! (منظورم وظایف خودم است!!)

بیایید چند مثال را بررسی کنیم.

I had seen him.  /mæn u: ra: dideh bu:dæm/.

Had I seen him?  /a:ya: mæn u: ra: dideh bu:dæm/?

She had called me.  /u: beh mæn telefon kærdeh bu:d/.

Had she called me?  /a:ya: u: beh mæn telefon kærdeh bu:d/?

و به همین ترتیب.

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس چهل و هشتم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش اول
درس چهل و هشتم فارسی - معادل فارسی نام کشور ها - بخش اول

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از هرچیز اج ...

درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی
درس بیست و هشتم فارسی - زمان ماضی نقلی

سلام، خوش آمدید! سلام به همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، بی ...

درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده
درس پنجاه و چهارم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: