درس پنجاهم فارسی - زمان ماضی بعید منفی

  • اشتراک گذاری
درس پنجاهم فارسی - زمان ماضی بعید منفی

درس پنجاهم فارسی - زمان ماضی بعید منفی

۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
3381

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

امروز قصد داریم حالت منفی جملات در زمان ماضی بعید را بررسی کنیم. امیدوارم این مبحث در دو جلسه به اتمام برسد و پس از آن، زمان حال ساده را آغاز کنیم.

کوییز:

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام چهار جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، زمان حال کامل با استفاده از 'for'، یک مورد زمان آینده ساده، و زمان ماضی بعید)

Denmark
Japan
Hungary
China

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید. 

0 – 41 – 600 – 6000 – 60000 – 6003

4. مطابق با الگوی مثال ها ادامه دهید، حروف را ادغام کرده، و با آن ها کلمه بسازید. لازم است در مواقع مورد نیاز، حروف بزرگ را به کوچک تبدیل کنید.

 

Friend <= /du:st/ < == 

Book <= /keta:b/ < == 

To take<= /bær da:shtæn/< == 

To return <= /bær gæshtæn/ < == 

Girl <= /dokhtær/ < == 

Boy <= /pesær/ < == 

 

Dishes <= /zærf ha;/ < == 

بسیار خوب. حال بیایید فعل منفی ماضی بعید را بررسی کنیم.

در واقع مطلب جدیدی برای عنوان کردن وجود ندارد. قبلا حالت منفی افعال در زمان گذشته ساده و بقیه زمان ها بررسی کردیم. همان قواعد را می توان در اینجا نیز به کار برد.

مثال:

I had seen =  /mæn dideh bu:dæm/

I hadn’t seen =  /mæn nædideh bu:dæm/

They had said =  /a:nha: gofteh bu:dænd/

They hadn’t said =  /a:nha: nægofteh bu:dænd/

My friend had called me =  /du:stæm beh mæn telefon kærdeh bu:d/

My friend hadn’t called me =  /du:stæm beh mæn telefon nækærdeh bu:d/

و به همین ترتیب.

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس شصت و هشتم فارسی – تمرینات بیشتر
درس شصت و هشتم فارسی – تمرینات بیشتر

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟

درس ششم فارسي- حرف ط تا غ
درس ششم فارسي- حرف ط تا غ

حروف الفبای فارسی ط تا غ سلام به همگی، خوش آمدید! امروز حروف ال ...

درس شصت و هفتم فارسی – جمله پرسشی در زمان حال ساده
درس شصت و هفتم فارسی – جمله پرسشی در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟