درس سی و سوم فارسی - چطور کلمه "از زمان..." را در زمان حال کامل به کار ببریم

  • اشتراک گذاری
درس سی و سوم فارسی - چطور کلمه "از زمان..." را در زمان حال کامل به کار ببریم

درس سی و سوم فارسی - چطور کلمه "از زمان..." را در زمان حال کامل به کار ببریم

۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
2626

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

در طی دو هفته گذشته، پبام های متعددی از دوستان شما دریافت کرده ام و از همه بخاطر ارتباط با من و استفاده از این دروس تشکر می کنم.

ابتدا کوییز امروز را بررسی می کنیم.

کوییز

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

دو

سه

2. معادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام شش جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، منفی در گذشته ساده، پرسشی در گذشته ساده، زمان حال کامل، منفی در حال کامل، و جمله منفی با استفاده از کلمه "for")

They
We
Window
To kiss
To close
Glass
To turn on

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید.

12 – 17 – 18 – 19 – 80 – 70 – 90 – 690

بسیار خوب،

هفته گذشته استفاده از کلمه "for" در جمله های فارسی را یاد گرفتیم. امیدوارم یادگیری آن برای شما سخت نبوده باشد.

امروز می خواهیم کلمه دیگری، یعنی since را بررسی کنیم.

به این جمله دقت کنید:

I haven’t seen him since last week

Let’s break the sentence together

I = فاعل

Haven't seen = فعل

Him = مفعول

Since = (در این ساختار)  /æz/

Last week = زمان

معادل فارسی این جمله خواهد شد:  />mæn u: ra: nædideh æm/ درست است؟ بسیار خوب!

حال به بخش دوم آن دقت کنید.

“Since last week”

معادل کلمه last week را از قبل یاد گرفته ایم که برابر است با  />hæfteh ye pish/ یا  />hæfteh ye gozæshteh/. به یاد دارید؟ عالی است!

کلمه  /æz/ را به ابتدای آن اضافه کنید و خواهید داشت:  /æz hæfteh ye pish/

مشکل ما تقریبا حل شده است. حال فرض کنید که این عبارت، "زمان" ما در جمله ها باشد:  /æz hæfteh ye pish/

با این "زمان" نیز به همان قاعده کلی جمله های خود عمل کنید. به عبارتی، آن را درجایگاه زمان در قاعده کلی جمله قرار دهید که بدین شکل خواهد شد:

فاعل + مفعول + زمان + مکان + فعل

این کار را انجام دادید؟ خوب است!

در نتیجه برای جمله I haven't seen him since last week معادل فارسی  /mæn u: ra: æz hæfteh ye pish nædideh æm/ به دست آمد.

ساده است؟ بسیار عالی! حال بیایید چند مثال را بررسی کنیم.

He hasn’t seen his friend since last week.  /u: du:stæsh ra: æz hæfteh ye pish nædideh æst/

They haven’t cleaned the TV since last year.  /a:nha: televiziyu:n ra: æz pa:rsa:l tæmiz nækærdeh ænd/

حال به جمله های زیر نگاهی بیندازید:

This man hasn’t eaten food since yesterday

بیایید ساختار آن را بشکنیم:

This man = فاعل

Hasn't eaten = فعل

food = مفعول

since = معادل  /æz/ 

yesterday = زمان

در حالت عادی، بایستی از همان قاعده در اینجا پیروی کنیم. به عبارتی، طبق آن قانون لازم است به شکل زیر جمله را بیان کنیم:

 /in mærd ghæza: ra: æz diru:z nækhordeh æst/

/in mærd/ = فاعل

/:ghæza/ = مفعول

/æz diru:z/ = زمان

/nækhordeh æst/ = فعل

اما، این جمله اندکی در فارسی عجیب بنظر می رسد. در اینجا لازم است قاعده را کمی تغییر دهیم. بدین معنی که قاعده فعلی را (فاعل + مفعول + زمان + مکان + فعل) با قاعده زیر تعویض کنیم:

فاعل + زمان + مفعول + مکان + فعل

همانطور که ملاحظه می کنید، در این جمله "زمان" قبل از "مفعول" آورده می شود. بنابراین، به جای استفاده از جمله  /in mærd ghæza: ra: æz diru:z nækhordeh æst/، بهتر است بگوییم  /in mærd æz diru:z ghæza: nækhordeh æst/

/in mærd/ = فاعل
/æz diru:z/ = زمان
/ghæza:/ = مفعول
>/nækhordeh æst/ = فعل

"زمان" قبل از "مفعول" آورده می شود.

نتیجه: در این ساختار، پی بردن به استفاده از قاعده صحیح به دلیل برخورد زیاد با این گونه جمله های مشابه در آینده، بسیار سخت است.

راه حل: برای این ساختار، خود را به استفاده از قاعده جدید اعلام شده عادت دهید تا در آینده به ابهامی برخورد نکنید. به عبارتی، بهتر است برای تمامی جمله های زمان حال کامل که با استفاده از "since" بیان شده، از قانون زیر پیروی کنید:

فاعل + زمان + مفعول + مکان + مقایسه

در نتیجه، می توانیم تمامی جمله های بالا را به این روش ترجمه کنیم:

I haven’t seen him since last week =  /mæn u: ra: æz hæfteh ye pish nædideh æm/ = /mæn æz hæfteh ye pish u: ra: nædideh æm/

He hasn’t seen his friend since last week =  /u: du:stæsh ra: æz hæfteh ye pish nædideh æst/ =  /u: æz hæfteh ye pish du:stæsh ra: nædideh æst/

They haven’t cleaned the TV since last year =  /a:nha: televiziyu:n ra: æz pa:rsa:l tæmiz nækærdeh ænd/ =  /a:nha: æz pa:rsa:l televiziyu:n ra: tæmiz nækærdeh ænd/

This man hasn’t eaten food since yesterday

 /in mærd æz diru:z ghæza: nækhordeh æst/

نکته مهم:

حال که با دو قانون در جمله های فارسی مواجه شده ایم، و اینکه به قانون اول تسلط پیدا کرده ایم، می توانیم تمامی جمله را بر اساس قاعده جدید بازنویسی کنیم. به این معنی که می توان از "زمان" قبل از "مفعول ها" در جمله های فارسی خود استفاده کنیم که کار اشتباه و غیر قابل پذیرشی نیست. اما، به یاد داشته باشید که قانون اول، قاعده ایی پایه است که نبایستی فراموش شود.

بسیار خوب. امیدوارم برای شما دشوار نبوده باشد.

هفته آینده، در مورد "مفعول" توضیحات بیشتری را ارائه خواهم داد تا متوجه شوید آیا لازم است به آن "را" اضافه کنیم یا خیر. می دانم که قبلا در این مورد توضیحاتی را ارائه داده ایم، اما آن موارد در ابتدای کار بوده و به عقیده من کافی نیست. حال در این مرحله، آن را به عنوان ضرورتی می بینم که لازم است مجددا بررسی شود.

هفته آینده شما را خواهم دید!

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments

ممکن است دوست داشته باشيد

درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10
درس هجدهم فارسی - زمان گذشته ساده منفی، اعداد از 1 تا 10

سلام. خوش آمدید! آیا بخاطر دارید در مورد ساخت فعل در زمان گذشته ...

درس سی و دوم فارسی -  چطور کلمه "به مدت ... " را در زمان حال کامل به کار ببریم
درس سی و دوم فارسی - چطور کلمه "به مدت ... " را در زمان حال کامل به کار ببریم

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ قبل از شروع، بی ...