درس سی و هشتم فارسی - فعل های مرکب در زمان آینده ساده

  • اشتراک گذاری
درس سی و هشتم فارسی - فعل های مرکب در زمان آینده ساده

درس سی و هشتم فارسی - فعل های مرکب در زمان آینده ساده

۱۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹ - دروس آموزش زبان فارسی
1968

سلام، خوش آمدید!

درود بر همگی، حالتان چطور است؟

کوییز:

1. ابتدا به فایل های صوتی گوش کنید (ترجیحا یک بار)، چندین بار آن را تکرار کنید، بر روی کاغد بنویسید، و معادل های انگلیسی را بیابید.

یک

Your browser does not support the audio element.

دو

Your browser does not support the audio element.

2. عادل فارسی کلمات زیر را بیابید و با هرکدام هشت جمله بسازید. (زمان گذشته ساده، منفی در گذشته ساده، پرسشی در گذشته ساده، زمان حال کامل، منفی در حال کامل، و جمله منفی با استفاده از کلمه "for" و کلمه "since"، جمله آینده ساده)

To change
Medicine
Watch
Wallet
Parents

3. اعداد زیر را به فارسی بازگردانی کنید

9 – 0 – 66 – 390 – 4986 – 99887 – 555631 – 5746152

بسیار خوب،

در درس قبلی یادگرفتیم که چطور جمله ایی را در زمان آینده ساده بیان کنیم. امیدوارم همه شما بدون مشکل توانسته باشید آن را انجام دهید. امروز این مبحث را بیشتر تمرین می کنیم تا تسلط بیشتری بر آن پیدا کنیم.

از قبل می دانیم که معادل فارسی جمله I will close چه خواهد شد.

اگر درس قبل را مرور کرده باشید کار سختی نخواهد بود. بهرحال، فعل کمکی  /kha:hæm/ را قبل از فعل اصلی /bæst/ قرار خواهیم داد. بدین ترتیب:

 /kha:hæm bæst/ درست است؟ بسیار عالی!

امروز می خواهیم جمله زیر را بررسی کنیم.

I will open

مطابق با درس های گذشته، بایستی فعل کمکی  /kha:hæm/ را قبل از فعل اصلی  /ba:z kærd/ قرار دهیم. در نتیجه جمله فارسی به شکل زیر در خواهد آمد:

/mæn kha:hæm ba:z kærd/ درست است؟

اما خوب اشتباه است! این جمله در زبان فارسی عجیب به نظر می رسد. اجازه دهید توضیح دهم:

همانطور که ملاحظه می کنید، فعل  /ba:z kærdæn/ فعلی مرکب بوده که با فعل های ساده مانند  /bæstæn/ متفاوت است.

در اینجا، فعل  /ba:z kærdæn/ از دو بخش تشکیل شده: 

بخش اول /ba:z/ + بخش دوم  /kærdæn/

در این حالت، فعل کمکی( در اینجا  /kha:hæm/) را بین دو بخش قرار می دهیم.

در نتیجه:

I will open =  /ba:z kha:hæm kærd/

همانطور که ملاحظه می کنید،  /kha:hæm/ بین دو کلمه  /ba:z/ و  /kærdæn/ قرار گرفته است.

نتیجه:

در زمان آینده ساده، هروقت فعل جمله دو بخشی باشد،(مانند  />ba:z kærdæn/)، بایستی فعل کمکی را بین آن ها قرار دهیم.

بیایید چند مثال را بررسی کنیم:

We will turn off.  /ma: kha:mu:sh kha:him kærd/

My friend will repair/fix.  /du:stæm tæmi:r kha:hæd kærd/

و به همین ترتیب.

بسیار خوب،

هفته آینده شما را خواهم دید.

خداحافظ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (3)

ellen

btw, the third audio in this lesson doesn't work.

Pouria

Yes, thanks for informing us. It was not supposed to be there, so we edited the lesson.

ellen

Had been speculating about this since compound verbs are so prevalent in Farsi...but got it wrong till now.

ممکن است دوست داشته باشيد

درس چهل و هفتم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید
درس چهل و هفتم فارسی - جمله های بیشتر در زمان ماضی بعید

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز:

درس پنجاه و پنجم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده
درس پنجاه و پنجم فارسی - کلمات بیشتر در زمان حال ساده

سلام، خوش آمدید! درود بر همگی، حالتان چطور است؟ کوییز: