جاذبه گردشگری منار جنبان اصفهان

جاذبه های توریستی شهر اصفهان - منار جنباندر ایران مناره هایی وحود دارد که قابلیت ارتعاش دارند و منار جنبان نامیده می شوند. معروف ترین آن ها در اصفهان و دو مورد دیگر در اردکان و خرانق قرار دارد. منار جبران اصفهان یادبودی است که محل دفن عارفی به نام عمو عبدالله کارلادانی می باشد. این سازه 9 متر عرض و 17 متر ارتفاع دارد و به مناره های لرزان خود مشهور است. در زمان تکان خوردن یکی، مناره بعدی و کل ساختمان به لرزش در می آید.

ایوان و دالان بر اساس سبک گورکانی ساخته شده و کاشی کاری هایی از آن زمان نیز به همراه دارد، اما شکل مناره ها نشان دهنده اضافه شدن آن ها به ایوان در انتهای دوره صفوی است. برای مدت طولانی این سوال برای دانشمندان مطرح بود که مناره ها چطور می لرزند؟ معماری مرموز این ساختمان هنوز نامشخص و نامفهوم باقی مانده است. پدیده تشدید فیزیکی بهترین توجیه برای این سازه می باشد. ساختار معماری مشابه دو مناره باهم دلیل تایر نوسان یکی بر دیگری می باشد. نکته جالب توجه اینست که با تکان دادن تنها یک مناره، نه تنها مناره دیگر بلکه کل سازه خواهد لرزید.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments