جاذبه گردشگری سی و سه پل اصفهان

جاذبه های توریستی شهر اصفهان - سی و سه پلپل سی و سه پل با طول 298 متر توسط الله وردی خان، یکی از سرداران محبوب شاه عباس در طول سال های 1599 تا 1602 ساخته شده است. این سازه به عنوان پل و همچنین سد کاربرد داشته و امروزه نیز کماکان بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد. تا مدتی قبل در دوطرف پل، چای خانه وجود داشت که از طریق طاق های بزرگتر زیرین قابل دسترسی بودند و حال تنها چایخانه شمالی باقی مانده است.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


All Comments (0)
No Comments