احساسات

انتخاب دسته بندی
از
به

I really like your country

[kešvaret to xeyli dust dâram]

کشورت رو خیلی دوست دارم

کشورت رو خیلی دوست دارم
احساسات

Phrases List: احساسات

عنوان تلفظ
کشورت رو خیلی دوست دارم I really like your country kešvaret to xeyli dust dâram
دوستت دارم I love you duset dâram
خوشحالم I am happy xošhâlam
ناراحتم I am sad nârâhatam
اینجا احساس خوبی دارم I feel great here injâ ehsâse xubi dâram
سردمه I am cold sardameh
گرممه I am hot garmameh
خیلی بزرگه It's too big xeyli bozorge
خیلی کوچیکه It's too small xeyli kucike
عالیه It's perfect âlie
دوست داری امشب بریم بیرون؟ Do you want to go out tonight? dust dâri emšab berim birun?
دوست دارم امشب بریم بیرون I would like to go out tonight dust dâram emšab berim birun
پیشنهاد خوبیه It is a good idea pišnâhâde xubiye
دوست دارم خوش بگذرونم I want to have fun dust dâram xoš begzarunam
پیشنهاد خوبی نیست It is not a good idea pišnâhâde xubiye nist
دوست ندارم امشب برم بیرون I don't want to go out tonight dust nadâram emšab beram birun
میخوام استراحت کنم I want to rest mixâm esterâhat konam
دوست داری ورزش کنیم؟ Would you like to do some sport? dust dari varzeš konim?
نیاز دارم خستگی در کنم. Yes, I need to relax niâz dâram xastegi dar konam
تنیس بازی میکنم. I play tennis tenis bazi mikonam
نه ممنون. کمی خسته ام. No thanks. I am tired already na manun kami xastam