اعداد

انتخاب دسته بندی
از
به

Zero

[sefr]

صفر

صفر
اعداد

Phrases List: اعداد

عنوان تلفظ
صفر Zero sefr
یک One yek
دو Two do
سه Three se
چهار Four câhâr
پنج Five panj
شش Six šeš
شیش - اصطلاح مورد استفاده در مکالمات روزمره Six - Expression used in common Persian speech šiš
هفت Seven haft
هشت Eight hašt
نه Nine noh
ده Ten dah
یازده Eleven yâzdah
دوازده Twelve davâzdah
سیزده Thirteen sizdah
چهارده Fourteen câhârdah
پانزده Fifteen pânzdah
پونزده - اصطلاح مورد استفاده در مکالمات روزمره Fifteen - Expression used in common Persian speech punzdah
شانزده Sixteen šânzdah
شونزده - اصطلاح مورد استفاده در مکالمات روزمره Sixteen - Expression used in common Persian speech šunzdah
هفده Seventeen hevdah
هیفده - اصطلاح مورد استفاده در مکالمات روزمره Seventeen - Expression used in common Persian speech hivdah
هجده Eghteen hejdah
هیجده - اصطلاح مورد استفاده در مکالمات روزمره Eighteen - Expression used in common Persian speech hiždah
نوزده Nineteen nuzdah
بیست Twenty bist
بیست و یک Twenty-one bisto yek
بیست و دو Twenty-two bisto do
بیست و سه Twenty-three bisto se
بیست و چهار Twenty-four bisto câhâr
بیست و پنج Twenty-five bisto panj
بیست و شش Twenty-six bisto šeš
بیست و شیش - اصطلاح مورد استفاده در مکالمات روزمره Twenty-six - Expression used in common Persian speech bisto šiš
بیست و هفت Twenty-seven bisto haft
بیست و هشت Twenty-eight bisto hašt
بیست و نه Twenty-nine bisto noh
سی Thirty si
سی و یک Thirty-One sio yek
سی و دو Thirty-Two sio do
سی و سه Thirty-Three sio se
سی و چهار Thirty-four sio câhâr
سی و پنج Thirty-Five sio panj
سی و شش Thirty-six sio šeš
سی و شش - اصطلاح مورد استفاده در مکالمات روزمره Thirty-Six - Expression used in common Persian speech sio šiš
چهل Forty cehel
پنجاه Fifty panjâh
شصت Sixty šast
هفتاد Seventy haftâd
هشتاد Eighty haštâd
نود Ninety navad
صد One Hundred sad
دویست Two hundred divist
سیصد Three Hundred sisad
چهارصد Four Hundred câhârsad
پانصد Five Hundred pânsad
پونصد - اصطلاح مورد استفاده در مکالمات روزمره Five Hundred - Expression used in common Persian speech punsad
هزار A thousand hezâr
هزار و پانصد A thousand five hundred hezâro pânsad
هزار و پونصد - اصطلاح مورد استفاده در مکالمات روزمره A thousand five hundred - Expression used in common Persian speech hezâro punsad
دو هزار Two thousand do hezâr
ده هزار Ten thousand dah hezâr