در صورت بروز مشکل

انتخاب دسته بندی
از
به

Can you help me, please?

[miše lotfan komakam monid ?]

میشه لطفاً کمکم کنید؟

میشه لطفاً کمکم کنید؟
در صورت بروز مشکل

Phrases List: در صورت بروز مشکل

عنوان تلفظ
میشه لطفاً کمکم کنید؟ Can you help me, please? miše lotfan komakam monid ?
من گم شدم I'm lost man gom šodam
چی میخواید؟ What would you like? ci mixâyd?
چی شده؟ What happened? ci šode?
کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟ Where could I find an interpreter? kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟ Where is the nearest chemist's shop? nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
داروخانه - روش دیگر بیان Where is the nearest chemist's shop? - Another way to say in Persian dâruxâne
الان تحت چه درمانی هستید؟ Which kind of treatment are you undergoing at the moment? al'ân tahte ce darmâni hastid?
بیمارستان A hospital bimârestân
داروخانه A chemist's dâruxane
داروخونه - اصطلاح رایج تر A chemist's - A more common Persian expression dâruxune
دکتر A doctor doktor
خدمات پزشکی Medical department xadamâte pezeški
مدارکم رو گم کردم I lost my papers madârekam ro gom kardam
دزد مدارکم رو زد My papers have been stolen dozd madârekam ro zad
دفتر اشیاء گم شده Lost-property office daftare ašiyâ'e gom šode
درمانگاه First-aid station darmângah
خروج اضطراری Emergency exit xoruje ezterari
پلیس The police polis
مدارک Papers madârek
پول Money pul
گذرنامه Passport gozarnâme
چمدان Luggage camedân
چمدون Luggage - Expression used in Persian common speech camedun
نه ممنون، خوبه! I'm ok, thanks na mamnun xube
راحتم بذارید! Leave me alone! râhatam bezarid
برید! Go away! berid